• ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò Ðîññèè 2014/2015, «Êóáàíü» — «Çåíèò»

    19.04.2015. Ðîññèÿ, Êðàñíîäàð, ñòàäèîí «Êóáàíü». ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò Ðîññèè 2014/2015, 24 òóð, «Êóáàíü» — «Çåíèò». Íà ñíèìêå â áåëîé ôîðìå: Àêñåëü Âèòñåëü, ïîëóçàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò» è Ýñåêèýëü Ãàðàé, çàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò»

    Рубрики:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *