• Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ ?? ôèíàëà, «Çåíèò» — «Ñåâèëüÿ»

    23.04.2015. Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñòàäèîí «Ïåòðîâñêèé». Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 1/4 ôèíàëà, «Çåíèò» — «Ñåâèëüÿ». Íà ñíèìêå â ñèíåé ôîðìå: Äîìåíèêî Êðèøèòî, çàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò».

    Рубрики:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *