• ×åìïèîíàò Ðîññèè 2015/2016, «Çåíèò» — «Äèíàìî»

    19.07.2015. Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñòàäèîí «Ïåòðîâñêèé». ×åìïèîíàò Ðîññèè 2015/2016, 1 òóð, ÔÊ «Çåíèò» — ÔÊ «Äèíàìî». Íà ñíèìêå â ñèíåé ôîðìå: Õàëê, íàïàäàþùèé ÔÊ «Çåíèò», è Îëåã Øàòîâ, ïîëóçàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò».

    Рубрики:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *