• ×åìïèîíàò Ðîññèè 2015/16, «Óðàë» — «Çåíèò»

    26.07.2015. Ðîññèÿ, Åêàòåðèíáóðã, ñòàäèîí «ÑÊÁ-áàíê Àðåíà». ×åìïèîíàò Ðîññèè 2015/2016, 2 òóð, «Óðàë» — «Çåíèò». Íà ñíèìêå â áåëîé ôîðìå: Àðòåì Äçþáà, íàïàäàþùèé ÔÊ «Çåíèò», Äàííè, ïîëóçàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò», è Ëóèø Íåòó, çàùèòíèê ÔÊ «Çåíèò».

    Рубрики:

    Комментарии закрыты.